آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مصوب بیست وششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

مورخ 23/3/1383

 

آیین نامه آموزشی دوره کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته در 12 فصل ،69 ماده و 81 تبصره در بیست وششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23/3/83 به تصویب رسید .

این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی 84-1383 برای آن دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی تابعه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می شوند لازم الاجرا است و از این تاریخ به بعد کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه ، لغو می شود .

 

رای صادره در بیست وششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23/3/83  در مورد آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته صحیح است ، به واحد های مجری ابلاغ شود .

                  مورد تایید است                                                           مورد تایید است

             دکتر محمد رضا صبری                                                      دکتر مسعود پزشکیان

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی   وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و رئیس شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

آیین نامه آموزشی مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب بیست وششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23/3/83 بعد از نظر خواهی گسترده از دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ، در جلسات متعدد یکساله کمیته تدوین و تفسیر آیین نامه و مقررات آموزشی دبیر خانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورد باز نگری و تجدید نظر قرار گرفت ودر این باز نگری حداکثر تلاش ممکن در جهت رفع ابهام از مواد وتبصره های مختلف آن وهمچنین استفاده از تمامی نظرات سازنده و مثبت دانشگاه ها صورت گرفته است . با توجه به حجم تغییرات توصیه می گردد کلیه مفاد این آیین نامه مورد توجه و عنایت ویژه کارشناسان و مسئولین محترم ادارات آموزش دانشگاه ها و دانشکده ها قرا ر گیرد ، تاضمن اجرای دقیق مقررات از تضییع حقوق  دانشجویان جلوگیری به عمل آید. لازم به ذکر است مناد ماده 10 آئین نامه مطابق مصوبه جلسات دهم وچهاردهم و هیجدهم شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 30/7/79 ،15/2/80 و11/3/82  در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای درسی در مقاطع کاردانی ،کارشناسی پیوسته و کارشناسی نا پیوسته می باشد و جهت هریک از رشته ها در مقاطع مذکور پس از باز نگری برنامه آموزشی رشته مربوطه لازم الاجرا است لذا تا زمانی که بر نامه جدید بازنگری شده ابلاغ نشده است برنامه قبلی و سقف واحدهای قبلی به قوت خود باقی است . در خاتمه لازم است از همکاری مسئولان آموزشی دانشگاه ها ودانشکده های علوم پزشکی در ارسال نظرات مفید و سازنده و نیز از اعضای کمیته تدوین و تفسیر آیین نامه ها و مقررات آموزشی و کارشناسان  این دبیر خانه که با شرکت در جلسات متعدد ، این دبیر خانه را در بازنگری آیین نامه یاری دادند  تشکر و قدر دانی نمایم ./ب

دکتر محمد رضا صبری

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

تعاریف

تعاریف زیر در آیین نامه های کلیه مقاطع مختلف تحصیلی به صورت یکسان پذیرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد می باشد و جزء لاینفک آیین نامه ها بوده و هر نوع تغییر وتفسیر مغایر با آن مجاز نیست .

دانشگاه علوم پزشکی :

موسسه ای است آموزشی ، پژوهشی و خدماتی که علاوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت  نیروی انسانی در رده های مختلف گروه پزشکی است ، به انجام آموزش ، پژ و هش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع عمل می نماید .

هردانشگاه علوم پزشکی از دانشکده پزشکی و حداقل دو دانشکده دیگر تشکیل می شود .

دانشکده علوم پزشکی :

دانشکده علوم پزشکی موسسه آموزشی ،پژوهشی و خدماتی مستقلی است که علاوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت  نیروی انسانی در رده های مختلف گروه پزشکی است ، به انحام آموزش  ، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و دراین امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع ، عمل می نماید .

دانشکده :

دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که از حداقل سه گروه آموزشی تشکیل می شود . مانند دانشکده پزشکی ، دانشکده داندانپزشکی و دانشکده بهداشت

آموزشکده در گروه پزشکی :

موسسه آموزش عالی است که از تجمع گروههای آموزشی در سطح کاردانی رشته های گروه پزشکی تشکیل می گردد و امکانات و تجهیزات لازم برای ارائه آموزش رشته های تحصیلی در آن دایر است .

موسسه :

موسسه در آموزش عالی یک مفهوم عام است که به هریک از مراکز آموزش عالی و پژوهشی که با مجوز رسمی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت  بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شده باشد ، اطلاق می گردد .

گروه آموزشی :

عهده دار آموزش و پژوهش و یا ارائه خدمات درمانی در ارتباط با یک رشته ویا یک شاخه می باشد مثل گروه بهداشت ، گروه فیزولوژی و گروه جراحی

گروه آزمایشی :

سازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسری ورود به دانشگاهها ، داوطلبان را بر حسب رشته های انتخابی به گروه های خاص تقسیم می کند که هر یک از این  گروه ها  ، گروه آزمایشی نامیده میشود .

دوره :

دوره تحصیلی مجموعه دروسی است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در یک رشته  که در چارچوب نظام خاص و در یک مدت زمان معین به دانشجو ارائه می شود تا سرانجام به دریافت یکی از مدارک مرسوم دانشگاهی منجر شود ، دوره های تحصیلی در نظام آموزش عالی علوم پزشکی  ایران در مقاطع تحصیلی زیر ارائه می شوند .

-         کاردانی ( فوق دیپلم )

-         کارشناسی (لیسانس) پیوسته و نا پیوسته

-         کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس ) ناپیوسته

-         دکتری عمومی

-         دکتری تخصصی (Ph.D )

-         تخصص بالینی ( دستیاری )

-         فوق تخصص

اداره آموزش :

منظور از اداره آموزش یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی ، انتخاب واحد ، انجام امتحانات ، جمع آوری و نمرات اعلام نتایج را بر عهده دارد .

استاد :

هر عضو هیات علمی که مسولیت تدریس  دورس نظری یا عملی را بر عهده دارد استاد نامیده می شود .

رشته :

رشته یکی از شعب فرعی گروههای علمی (علوم پزشکی ، علوم انسانی ،علوم پایه ، فنی مهندسی ،کشاورزی وهنر ) است که از لحاظ موضوع کاملا مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص می انجامد . دردو رشته متمایز دروس مشترک نباید از 30 درصد کل واحد ها (بدون احتساب  دروس عمومی ) تجاوز کند .

گرایش :

هریک از شعب یک رشته که ناظر بریک تخصص باشد، گرایش نامیده می شود .اختلاف دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از 7 درصد کل واحدها کمتر و از 30 درصد کل واحدها بدون احتساب (دروس عمومی )بیشتر باشد .

دروس :

دروس دانشگاهی از لحاظ محتوی ، به دروس عمومی و اختصاصی ( پایه و تخصصی رشته ) واز نظر ارتباط با یکدیگر به دروس پیوسته ( پیش نیاز ) و مستقل و از جنبه لزوم یا عدم انتخاب به دروس  اجباری و اختیاری و از لحاظ نحوه تعلیم وتدریس ، به دروس نظری ، عملی ، نظری و عملی ، نظری –عملی ، کار آموزی ، کارورزی و کارآموزی در عرضه تقسیم می شود .

تبصره :

دروسی که به صورت نظری و عملی نوشته می شوند مستقل از یکدیگر تدریس می شوند و هر یک کد جداگانه و نمره جداگانه دارند .

دروسی که به صورت نظری – عملی نوشته می شوند یک درس محسوب شده و کد مشترک و نمره مشترک دارند  .

دروس عمومی :

دروسی است که به منظور توسعه بخشیدن به اطلاعات عمومی دانشجویان و رشد و بینش فرهنگی آنان براساس فرهنگ و معارف و عقاید اسلامی و نیزآشنایی با روشهای علمی عرضه می شود . این دروس  برای کلیه دانشجویان تمامی رشته ها ی علوم پزشکی در مقاطع تحصیلی کاردانی ، کارشناسی پیوسته و نا پیوسته و دوره های دکتری عمومی الزامی است   .

دروس اختصاصی :

این دروس به دو دسته : دروس پایه و دروس تخصصی رشته به شرح زیر تقسیم می شود :

الف- دروس پایه ، دروسی است که برای آماده نمودن دانشجو  ، توسعه اطلاعات  وتقویت بنیه وبینش علمی وی ودرک بهتر دروس تخصصی رشته عرضه می شود  .

ب- دروس تخصصی رشته ، دروسی است که صرفا" به منظور ایجاد و افزایش  کارآیی های علمی و عملی یک رشته تدریس می شود .

دروس جبرانی :

در صورتیکه دانشجو دروسی را در مقطع قبل نگذرانده باشد موظف است اضافه بر واحد های درسی مقرر، به تشخیص گروه  آموزشی  و مطابق برنامه آموزشی مربوط آن دروس را به عنوان دروس جبرانی بگذراند .

دروس اجباری :

دروسی است که فارغ التحصیل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس دیگر قابل تعویض نمی باشد .

دروس اختیاری :

دروسی است که با توجه به مقررات و برنامه های آموزشی می توان آنها را از میان مجموعه ای از دروس انتخاب کرد .

دروس پیوسته ( پیش نیاز ) :

دروسی است که گذراندن آنها برای گرفتن یک درس دیگر ضروری است .

دروس جبرانی یا اجباری می توانند پیش نیاز باشند . دروس اختیاری نمی توانند پیش نیاز  باشند

دروس مستقل :

دروسی هستند که انتخاب آنها منوط به انتخاب یا گذراندن درس یا درسهای دیگری  نیست .

دروس نظری :

دروسی است که در کلاس درس ارائه می شود.

دروس عملی :

دروسی است که در کارگاه ، آزمایشگاه و مرکز مهارتهای بالینی یا بخشهای مربوط در دانشکده رائه می شود .

دروس کارآموزی :

دروسی هستند که در محیط کار واقعی ( بیمارستان ، درمانگاه ، مراکز خدمات درمانی ) و یا در محیط شبیه سازی شده ( مرکز مهارتهای بالینی ) برای آموزش مهارتهای عملی ارائه می شود .

دروس کارورزی :

دروسی است که در محیط کار واقعی و برای کسب تسلط بر مهارتهای عملی ارائه  می شود .

دروس کارآموزی در عرصه :

دروسی هستند که با هدف اموزش مهارتهای عملی در عرصه ارائه خدمات بهداشتی  درمانی ارائه می شود .

فصل اول

شرایط ورود و نام نویسی

شرایط ورود

ماده 1) شرایط ورود به دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی نا پیوسته ، اعم از دوره های روزانه و شبانه به شرح زیر است :

1-1-         پذیرفته شدن در آزمون ورودی

1-2-         برخوردار بودن از سلامت تن و روان بر اساس ضوابط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی .

1-3-    مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ، برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی .

1-4-    داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه ( نظام قدیم ) و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی ( نظام جدید ) از داخل یا خارج از کشور ، مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ( با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه ) یا برابر آن برای آموزشهای حوزوی ( مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ) و یا داشتن گواهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد .

1-5-    سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می شود

تبصره 1 : چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور از سلامت جسمی و روانی لازم برای رشته پذیرفته شده برخوردار نباشد ، براساس نظر شورای پزشکی دانشگاه اجازه تحصیل در رشته اعلام شده را ندارد .

تبصره 2: ارائه تائیدیه تحصیلی دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت نام و حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی و ارائه اصل گواهینامه پایان دوره متوسط با اصل گواهینامه دوره اول پیش دانشگاهی حداکثر تا یک سال بعد از ثبت نام اولیه الزامی است .

تبصره 3 : پرداخت شهریه ، دانش آموختگان را از انجام دیگر تعهددات قانونی خاص معاف نمی کند .

تبصره 4:  در  مورد دانشجویان شبانه به هنگام نام نویسی در هر نیمسال تحصیلی ، پرداخت شهریه به دو صورت ثابت ومتغیر ، برابر ضوابط مربوط ، علاوه بر رعایت سایر شرایط الزامی است .

تبصره 5: چنانچه دانشجوی دوره روزانه بدون اراده شخصی و به دلیل مشکلات دانشگاه به دوره شبانه معرفی گردد از پرداخت هر گونه شهریه اعم از ثابت و متغیر معاف خواهد بود .

نام نویسی

ماده 2) پذیرفته شدگان آزمون ورودی ، موظفند در مهلت هایی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه اعلام می شود برای نامه نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه  ذیربط مراجعه نمایند . عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون ، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .

ماده 3) دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که  دانشگاه اعلام می کند ، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند ، عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یک نیمسال بدون اطلاع وعذر موجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

تبصره 1: در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند باید دلایل آن را حداکثر یک ماه قبل از پایان همان نیمسال بصورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد در صورت تائید موجه بودن ترک تحصیل توسط شورای آموزشی دانشگاه آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود .

تبصره 2: دانشجویی که ترک تحصیل نموده ، چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید .

ماده 4) دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی ،روزانه و شبانه را نخواهد داشت. در صورت تخلف ، به تشخیص کمیته نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی وزارت متبوع از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد .

  • تبصره : دانشجویان ممتاز (استعدادهای  درخشان ) از شمول این ماده مستثنی و تابع آئین نامه و ضوابط مربوط به خود می باشند .

فصل دوم

نظام آموزشی

واحد درسی

ماده 5) آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی است .

در نظام واحدی ،ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس ، به همان درس محدود است .

هر واحد درسی ، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری 17 ساعت ، عملی یا آزمایشگاهی 34 ساعت ، کارگاهی و کار آموزی یا عملیات میدانی و کارآموزی در عرصه 51 ساعت ،در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی ، طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود . در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه در یک نیمسال متناسب با واحدآن ،توسط استاد مربوط تعیین می شود .

سال تحصیلی

ماده 6) هر سال تحصیلی مرکب  از دو نیمسال  تحصیلی و در صورت ضرورت وداشتن شرایط و امکانات یک دوره تابستانی است . مدت آموزش هر نیمسال تحصیلی شامل 17 هفته وهر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش با رعایت مفاد ماده5 است.

تبصره 1: طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود .

تبصره 2 : در موارد استثنایی و ضروری ، شامل وقوع بلایای طبیعی ، عدم امکان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته ، بیماری استا د و مواردی از این قبیل به پیشنهاد دانشکده مربوط و موافقت شورای آموزشی دانشگاه می توان درس یا درسهایی را در مدتی کوتاه تر از 17 هفته جهت کلیه دانشجویانی که آن درس یا درسها را اخذ کرده اند تدریس نمود ، مشروط براینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در ماده 5 این آیین نامه کمتر نشود و شرکت در کلیه کلاسها مطابق ساعات هر واحد درسی الزامی است .

حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی

ماده 7) تمام دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی  برنامه ریزی را اجر ا نمایند .

تبصره :ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها ، تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره ، روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس وانتخاب منابع بر عهده دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی است .

دروس اختیاری

ماده 8) دانشگاههای دارای هیات ممیزه می توانند با توجه به برنامه آموزشی در هر رشته وبه تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس اصلی مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس اختیاری به دانشجویان ارائه دهند ، مشروط بر آنکه  تعداد واحدها و طول دوره در هررشته از سقف مجاز در این آئین نامه تجاوز نکند

ساعات حل تمرین

ماده 9) دانشگاه ها می توانند در صورت لزوم به تشخیص گروه آموزشی و تائید دانشکده و در هر رشته از دوره های کارشناسی تا 20 ساعت و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 10ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته ، در طول دوره بیفزایند . این افزایش ساعت موجب افزایش واحد هر درس نمی شود .

فصل سوم

واحدهای درسی  و طول مدت تحصیل

تعداد واحد ها

ماده 10) تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی گروه پزشکی ، برابر سر فصل برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به شرح زیر است :

  • دوره کاردانی : 64 تا 68 واحد
  • دوره کارشناسی پیوسته : 130 واحد
  • دوره کارشناسی نا پیوسته :65 واحد

 

ماده 11 ) هر دانشجوی دوره روزانه در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر تا 20واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حداقل 10 و حداکثر 18 واحد را باید انتخاب کند .دانشجوی دوره شبانه که دارای این شرایط باشد می تواند حداکثر تا 20 واحد درسی را انتخاب کند.

تبصره 1: در صورتیکه میا نگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد می تواند با نظراستاد راهنما و موافقت دانشکده ، در نیمسال بعد حداکثرتا 24 واحد درسی را انتخاب کند .

تبصره 2 : در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد در  دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه معاف است .

تبصره 3 :تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است .

  • ماده 12 ) اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز نمی باشد

تبصره 1: در صورت ضرورت و به تائید شورای آموزشی دانشگاه اخذ حداکثر یک درس عمومی همراه با کارآموزی در عرصه امکان پذیر است . همچنین در صورتی که دانشجو تنها یک درس تئوری باقیمانده داشته باشد و قبلا آن درس را اخذ نموده و در کلاسهای مربوط حضور داشته و لیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده باشد ، با نظر دانشگاه وتائید استاد مربوط می تواند آن درس را همراه با کار آموزی درعرضه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طریق معرفی به استاد بگذراند .

تبصره 2: چنانچه دانشجو در درس معرفی به استاد نمره مردودی گرفت در نیمسال بعد ملزم به انتخاب مجدد آن  درس و شرکت در کلاس مربوط و کسب نمره قبولی است .

تبصره 3 : در مواردی که در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجوی دوره روزانه حداکثر 24 واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حداکثر 20 واحد درسی باقی داشته باشد . در صورتیکه در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده می تواند کلیه آن واحدها را در آن نیمسال انتخاب نماید .

دروس پیش نیاز دانشگاهی

ماده 13) آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها در دوره های کار دانی ، کارشناسی  پیو سته و          کارشناسی نا پیو سته همه رشته های تحصیلی که نمره خام مواد امتحانی آنها در آزمون ورودی ، در یک یا چند درس به تشخیص شورای آمو زشی دانشگاه  پذیرنده ، از حد نصاب معینی کمتر باشد ، مو ظفند حسب نیاز رشته ، دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند بعنوان دروس پیش نیاز دانشگاهی علاوه بر دروس مندرج در بر نامه مصوب ، در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذرانند.

تبصره 1: تعیین نوع درس ، تعاد واحد ، ریز مواد  نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دا نشگاهی بر عهده

شورای آمو زشی دانشگاه پذیرنده و بر اساس پشنهاد گرو ههای آموزشی است .

تبصره 2: ساز مان سنجش آمو زش کشور ، پس از اعلام نتایج آز مون ورودی ، کارنامه پذیرفته شدگان ، مشمل بر نمره خام آنها را در هر یک از مواد ا متحانی در اختیار دانشگاههای ذیربط قرا ر می دهد.

تبصره 3: ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگو نگی اجرای آ نها ، در دانشگا هها از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات  در کا رنامه دانشجو ، احتساب در میانگین  پا یان نیمسال و مشروطی و میانگین کل نمرات دانشجو ، مانند دروس دانشگاهی  و تابع مقررات آموزش عالی است .

تبصره 4: به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجو یا نی که حداقل 8واحد از دروسیش نیاز دانشگاهی را گذرانده باشند ، حداکثر یک نیمسال  تحصیلی افزوده  می شود .

طول دوره

ماده14) حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کار دانی و       کارشناسی نا پیوسته روزانه 3 سال و در دوره کا رشناسی پیوسته روزانه 6 سال و در دوره های شبانه به ترتیب  5/3 سال و 7 سال     است . در صورتی که دا نشجو نتواند وا حد های دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با مو فقیت بگذراند از دانشگاه مربو ط اخراج    می شود

 

 

فصل چهارم

حضور غیاب

حضور در جلسات

ماده 15) حضور دانشجو در تمام جلسات مر بوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت د انشجو در هر درس نظری  ا ز   ، عملی و آز مایشگاهی از       و کا ر آموزی و کار آموزی در عرصه از   مجموع سا عات آن درس نباید تجاوز کند ، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

تبصره 1: غیبت در جلسات درس  تا سقف مشخص شده در ماده 15، در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارک مستند وتشخیص استاد مربوطه موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غیبت دانشجو (موجه یا غیر موجه) بر عهده استاد وبا تائید دانشکده خواهد بود.

تبصره 2: در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده 15 باشد ولی غیبت اوبا تشخیص شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می شود. در این حال رعایت حداقل 12 واحد برای دوره روزانه و10 واحد برای دوره شبانه در هر نیمسال الزامی نیست. ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

غیبت در امتحان

ماده16 ) غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن  نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب خذف آن درس می گردد. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

 

فصل پنجم

حذف واضافه

 

ماده 17) دانشجو می توند در هرنیمسال تحصیلی ، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر اخذ نماید یا دو درس اخذ شده را حذف یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید ، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای اخذ شده وی از حد مقرر تجاوز نکند .

تبصر ه 1: غیبت در جلسات دوهفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه و یابه هردلیل دیگر مجاز نیست ودر صورت پیش آمد، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو ( میزان تعیین شده در ماده 15) محاسبه ومفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد.

تبصره 2: حذف واضافه در دوره تابستانی امکان پذیر نیست .

ماده 18) در صورت اضطرار ، دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده فقط یکی از درسهای نظری خود رابا تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند ، مشروط بر آنکه اولا غیبت دانشجو در آن درس بیش از     مجموع ساعات آن درس نباشد وثانیا ، تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد در دوره روزانه و10 واحد در دوره شبانه کمتر نشود.

ماده19) حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال ، حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه ، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت آن نیمسال برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد. محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل دانشجو به عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

تبصره : خذف کلیه درس های اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره یا تایید شورای آموزشی دا نشگاه امکان پذیر است.

فصل ششم

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

معیارهای ارزیابی

ماده20) ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور وفعالیت در کلاس ، انجام فعالیتهای آموزشی ونتایج امتحانات بین نیمسال وپایان نیمسال و پایان نمیسال صورت میگیرد واستاد هر درس مرجع دانشجو در آن درس است.

تبصره : برگزاری امتحان کتبی پا یان نیمسال برای هر درس نظری الزامی است.

ماده21) ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در واحدهای کار آموزی وکار آموزی در عرصه با توجه به موارد زیر انجام می شود:

1-21- رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای وحفظ شئون دانشجویی وحسن رابطه با بیماران ومراجعین وکارکنان واحد مربوط .

2-21- حضور مرتب وتمام وقت

3-21- دقت واحساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط.

4-21- افزایش مهارت وبهره گیری دانشجو از واحدهای کارآموزی و کار آموزی در عرصه

5-21- شرکت در امتحانات پایانی واحدها و کسب نمره لازم.

 

 

ماده 22 ): نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو ، بر اساس مفاد مندرج در ماده 20و21 بصورت نمره تعیین می شود ونمرات دانشجو در هر در س به صورت عددی بین صفر تا بیست مشخص میگردد .

ماده 23) حداقل نمره قبولی در هر درس نظری وآزمایشگاهی 10 وکار آموزی و کار آموز ی در عرصه 12 می باشد. دانشجویی که در هر یک از دروس اجباری مردود شود، در اولین فرصت ، ملزم به تکرار آن است .با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و  در محاسبه میانگین نیمسال مر بوط و میانگین کل منظور می شود.

تبصره 1: اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شود، به جای آن درس می تواند از جدول دروس اختیاری در برنامه مصوب ، درس دیگری را انتخاب کند. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی وردی در کارنامه دانشجو ثبت ودر محاسبه میانگین نیمسال مربوط ومیانگین کل منظور میشود.

تبصره2: هریک از دروس نظری وعملی نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظری – عملی که یک درس محسوب می شود ، معدل دو قسمت نظری وعملی وبا توجه به ضرایب هر کدام است . در صورتی که معدل دو قسمت نظری وعملی به 10 نرسد ویا یکی از آنها از 8 کمتر باشد ، هرچند معدل به 10 رسیده باشد هر دو قسمت باید مجددا تکرار شود.

ماده 24) در موارد استثنایی ، نمره کار آموز ی در عرصه ودروسی که در برنامه آموزشی مربوط ، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد ، ناتمام تلقی گردد . نمره نا تمام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد . بدیهی است ثبت نمره نا تمام در نیمسال خواهد بود که دانشجو واحد را اخذ نموده است

اعلام نمرات

ماده 25 ) استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به  اداره آموزش دانشکده یا  واحد مربوط تسلیم نماید .

تبصره : پس از اعلام نمره توسط آموزش ، دانشجو می تواند حداکثر تا 3 روز پس از اعلام نتایج اعتراضات خود را کتبا به آموزش دانشکده اعلام کند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد .

ماده 26 ) اداره آموزش هر دانشکده یا واحد ذیربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی ، به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید .

تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است .

 

میانگین نمرات

ماده 27 ) در پایان نیمسال تحصیلی ، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان دوره تحصیلی نیز ، میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود .

تبصره 1 : برای محاسبه میانگین نمرات ، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب شود و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است تقسیم می شود

تبصره 2 : دوره تابستانی ، به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود . نمرات دروسی که  دانشجو در دوره تابستانی می گذراند تنها در محاسبه مینگین کل محسوب می شود .

نام نویسی مشروط

ماده 28  ) میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد در غیر این صورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .

تبصره 1: در مواردی که تعداد واحدهای ارائه شده توسط دانشگاه بای دوره روزانه کمتر از 12 واحد برای دوره شبانه کمتر از 10 واحد باشد ، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی  دانشجو محسوب نخواهد شد ولیکن در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد . در مواردی که به علت مشکلات دانشجو ، دوره روزانه تعداد واحدها کمتر از 12 واحد و در دوره شبانه کمتر از 10 واحد باشد آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و در صورت میانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد .

تبصره 2 : هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی و اولیا ء او کتبا اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید . با این توصیف قصور در اخطار وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر ، مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود .

ماده 29 ) دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال قبل از کارآموزی عرصه حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در دوره شبانه را ندارد .

تبصره : در موارد استثنایی ، در نیمسال قبل از کار آموزی در عرصه با توجه به تعدا د واحد باقی مانده و سوابق تحصیلی دانشجو ، ارائه واحد بیشتر از حد مقرر به دانشجوی مشمول ماده 29 به عهده شورای آموزشی دانشگاه است . در هر صورت این تعداد بیشتر از 20 واحد درسی در دوره روزانه و 18 واحد درسی در دوره شبانه نباید باشد .

اخراج دانشجوی مشروط

ماده 30) در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دوره نیمسال تحصیلی ، اعم از متوالی یا متناوب و کارشناسی پیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب و کمتر از 12 باشد در هر  مرحله ای از دوره که باشد ادامه تحصیل محروم می شود .

ماده 31 ) دانشجویی که به لحاظ مشروط  شدن بیش از حد از ادامه تحصیل  در دوره کارشناسی پیوسته محروم می شود و یا دانشجویی که تمایل به ادامه تحصیل در آن مقطع را ندارد ، می تواند پس از تطبیق واحدها مطابق قوانین ومقررات مربوط به گذراندن واحدهای کمبود در مقطع پایین تر وبا رعایت سایر ضوابط مربوط ، در دوره کاردانی رشته تحصیلی خود فارغ التحصیل شود .

تبصره 1 : در صورتیکه مقطع پایین تر رشته دانشجو در آن دانشگاه دایر نباشد دانشجو می تواند پس از اخذ پذیرش از دانشگاه دیگر ی که مقطع کاردانی رشته مربوط به آن دایر  است ادامه تحصیل داده و فارغ التحصیل شود. مدرک تحصیلی دانشجو توسط دانشگاه مقصد صادر می شود .

تبصره 2 : در صورتیکه رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر ، برنامه مصوب و دایر نداشته باشد ، دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی مربوط ، به یکی از رشته های موجود نزدیک به رشته تحصیلی خود ، در مقطع پایین تر ، در آن دانشگاه دیگر ، تغییر رشته دهد و پس از تطبیق  واحدها  با برنامه رشته جدید مطابق مقررات مربوط و گذراندن واحدها ی کمبود، بر عهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است . حداکثر فرصت مجاز جهت اخذ پذیرش از دانشگاه دیگر یک نیمسال می باشد .

ماده 32 ) دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد ، از ادامه تحصیل مجدد به غیر از رشته قبلی خود ، در آزمون سراسری شرکت کند و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد . دانشگاه پذیرنده می تواند ، واحدهایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است ، با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد .

فصل هفتم

مرخصی تحصیلی  وانصراف از تحصیل

مرخصی تحصیلی

ماده 33 ) دانشجو می تواند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی ، در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای 1 نیمسال و دوره کارشناسی پیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

دانشجویان دوره شبانه می توانند در هر یک از دوره کاردانی و کارشناسی نا پیوسته حداکثر برای 3 نیمسال متوالی یا متناوب ، از مرخصی  تحصیلی استفاده کنند .

تبصره 1 : موافقت یا مرخصی تحصیلی دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی ، با شورای آموزشی دانشگاه می باشد .

تبصره 2 : مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود .

ماده 34) تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد .

تبصره 1 : چنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود تصمیم گیری بعهده شورای آموزشی دانشگاه است .

تبصره 2 : اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی موافقت با درخواست دانشجو را کتبا به وی ابلاغ نماید .

تبصره 3: عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو  می باشد .

ماده 35 ) دانشجوین زن باردار شاغل به تحصیل در کلیه رشته های علوم پزشکی می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمسال مرخصی زایمان ، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند  .

ماده 36 ) دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی و شورای آموزشی دانشگاه رسیده باشد . می تواند از حداکثر یک نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند .

مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر کارکنان دولت:

ماده 37 ) دانشجویی که بعنوان همسر یکی از کارکنان دولت یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه به عنوان همراه به خارج از کشور اعزام می شود می تواند با ارائه حکم ماموریت همسر و به تشخیص و تایید شورای آموزشی دانشگاه علاوه بر استفاده از میزان مرخصی مجاز در طول دوره تحصیل تا 4 سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوان بهره مند گردد .

انصراف از تحصیل

ماده 38 ) دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه یا دانشکده تسلیم نماید . این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضای انصراف خود را پس بگیرد . پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد .

تبصره : دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید .

فصل هشتم

انتقال و جابجایی

انتقال

ماده 39 ) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به یک دانشگاه دیگر در همان رشته و همن مقطع تحصیلی  است .

ماده 40 ) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است :

1-40 – ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انظباطی بلا مانع باشد .

2-40 – متقاضی حداقل یک نیمسال دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذارنده باشد .

3-40- واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد ، حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد .

4-40- میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل 12 باشد.

تبصره : انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند با رعایت شرایط ماده 40 واعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط ، امکان پذیر است .

ماده 41 ) انتقال دانشجو به هریک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد زیر :

1-41 – شهادت ، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی ، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود .

2-41- بیماری صعب العلاج یا معلولیت موثر دانشجو ، به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد .

3-41- ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تائید مراجع ذیربط .

تبصره 1 : هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد ازقبولی در دانشگاه صورت گرفته باشد .

تبصره 2 : برای کارمندان رسمی وپیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او در تهرانباید به تائید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسییده باشد

تبصره 3 : در موارد استثنایی چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد همسر او نیز در شهرستان دانشجو باشد ، اگر رشته تحصیل دختر در شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشد ، همسر او می تواند به تهران منتقل شود .

تبصره 4 : صحت هر یک از موارد مذکور باید به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد .

ماده 42 ) انتقال از دوره شبانه به روزانه و از دانشگاههای غیر حضوری (پیام نور ) به دانشگاههای حضوری اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبداء و مقصد و رعایت ضوابط مربوط بلامانع است .

تبصره 1 : انتقال فرزندان اعضای هیات علمی تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود باشد .

تبصره 2 : انتقال دانشجو ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد .

ماده 43 ) دانشگاه مبدا در صورت موافقت واجد شرایط ، موظف است حداکثر ظرف یک هفته ، موافقت خود را همراه با در خواست دانشجو و ریز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبدا اعلام نماید .

تبصره : در صورت موافقت با انتقال ، کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه  مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدا قطع می شود .

ماده 45 ) در صورت انتقال ، واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 12 و بیشتر از 10 است بر عهده دانشگاه مقصد است . در هر حال عدم پذیرش واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد .

تبصره : تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدا اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی ، عینا در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او محسوب می شود .

ماده 46) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در ان مدرک تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهای اخز شده در دانشگاههای مبداء و مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود .

ماده 47 ) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیلیدر هر مقطع فقط یکبار مجاز است .

جابجایی

ماده 48 ) جابجایی دانشجو با موافقت دانشگاههای مبدا ء و مقصد ، پس از گذراندن حداقل یک نیمسال ودر صورت احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل برای یک بار بلامانع است .

1-48 – ادامه تحصیل هر دانشجو در دانشگاههای مبدا ء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع است .

2-48- سال ورود تحصیل هر دو دانشجو باید یکسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوی متقاضی جابجایی نباید از 50% واحدهای گذرانده باشند .

تبصره 1 : برای جابجایی دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند ، کسب موافقت دستگاه اجرایی ذیربط علاوه بر شرایط مذکور الزامی است .

تبصره 2 : جابجایی پذیرفته شدگان آزمون سراسری در هر سال تحصیلی با ارائه درخواست  ، پس از گذراندن یک یمسال تحصیلی در دانشگاه مبدا با رعایت مفاد این فصل بلامانع است .

تبصره 3 : مدرک فراغت تحصیل دانشجویانی که جابجا شده اند ، توسط دانشگاه مقصد صادر می شود .

ماده 49 ) دانشجوی متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجایی را از دانشگاه محل تحصیل خود دریافت و تکمیل نموده ودر فاصله پانزدهم الی پایان تیرماه هر سال به آموزش دانشگاه مبدا تسلیم کند .

تبصره 1 : دانشجوی متقاضی جابجایی منحصرا می تواند یک دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب کند.

تبصره 2 : تقاضای جابجایی دانشجویانی که قبلا یکبار منتقل یا جابجا شده اند پذیرفته نخواهند شد .

ماده 50 ) دانشگاهها پس از انقضای مهلت تعیین شده نسبت به بررسی تقاضاهای رسیده اقدام و حسب مورد یک نسخه از تقاضاهای تائید شده را به همراه شرح واحدهایی که متقاضیان گذرانده به واحد دانشگاه مقصد ارسال می دارند .

تبصره : جابجایی منحصرا یک بار در سال صورت خواهد گرفت و تقاضاهای جابجایی بایستی حداکثر تا پایان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد .

ماده 51) از ابتدای شهویر ماه هر سال تحصیلی تقاضاهای رسیده در شورای آموزشی و یا کمیته منتخب آن شورا دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج تصمیمات متخذه قبل از شروع نام نویسی براساس تقویم دانشگاهی ، توسط معاون اموزشی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبدا ء و از ان طریق به دانشجویان ذینفع اعلام می گردد .

تبصره : جابجایی دانشجویان متقاضی پس از تصویب شورای آموزشی و یا کمیته منتخب آن شورا امری است قطعی و برای طرفین لازم الاجرا است .

فصل نهم

دانشجوی میهمان

ماده 52) در مواردی که دانشجو بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد می تواند با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان ، محل تحصیل خود را بطور موقت برای مدت معین تغییر دهد .

تبصره: میهمانی از دوره های روزانه به شبانه و از دانشگاههای حضوری به غیر حضوری و از دانشگاههای دولتی به غیر دولتی و بر عکس ممنوع است

ماده 53 ) میمهان شدن یک دانشجو در یک دانشگاه مشروط براین است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبداءگذرانده باشد .

ماده 54 ) میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاه مبدا ودانشگاه مقصد ، به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی مذکور کمتر از 10 واحد باشد و جمع واحدهای درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبدا و مقصد در آن نیمسال از 12 واحد کمتر از 20 واحد بیشتر نشود بلامانع است .

ماده 55 ) هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی و یا کارشناسی ناپیوسته و در نیمسال در دوره کارشناسی  پیوسته ، در یک دانشگاه به طور تمام وقت ، و چه به صورت تک درس در یک دانشگاه گذرانده است ، نباید از 40 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند .

تبصره : انتحاب واحد دانشجو ، چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت باید به اطلاع گروه آموزشی مربوط به دانشگاه مبداء و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد .

ماده 56 ) واحدهایی که دانشجوی میهمان در یک یا چند دانشگاه می گذراند ، عینا در کارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل او  منظور خواهند شد.

حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در یک یا چند دانشگاه می گذراند عینا در کارنامه او در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 12 گذرانده است باید مجددا بگذراند.

 

ماده 57) مدرک فرغت از تحصیل دانشجوی میهمان توسط دانشگاه مبداء صادر می شود .

فصل دهم

تغییر رشته

ماده 58 ) دانشجو در طول دوران مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته می تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت دانشگاه ذیربط از رشته ای به رشته دیگر تغییر رشته دهد :

1-58- ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

2-58- حداقل یک ششم و حداکثر یک دوم واحدهای دوره را گذرانده باشد .

3-58- نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پایین تر فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد کمتر نباشد .

4-58- با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل ، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد .

تبصره 1 : تغییر رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته ممنوع است .

تبصره 2 : تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند ، با رعایت کلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیر است .

تبصره 3 : تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاصی پیش بینی شده است موکول به احراز شرایط مربوط است .

تبصره 4 : تغییر رشته در مقاطع هم سطح صورت می گیرد ، در غیر این صورت فقط از مقاطع بالاتر امکان پذیر است .

ماده 60 ) در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته ، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید ، دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلی را ندارد .

تبصره 1 : اقدام نکردن دانشجو به ثبت نام در رشته جدید در وقت معیین به منزله انصراف در رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید . پس از ثبت نام ، دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلی را ندارد .

تبصره 2 : دانشجو تاقبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات رشته قبلی می باشد .

تغییر رشته توام با انتقال

ماده 61) در صورتیکه دانشجو هم زمان دارای شرایط انتقال و همچنین شرایط تغییر رشته باشد  تغییر رشته توام با انتقال بلا مانع است .

تبصره : تغییر رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت و درمان و آموش پزشکی به وزارت علوم وتحقیقات و فناوری و بر عکس در صورت داشتن شرایط تغییر رشته و انتقال بلا مانع است .

ماده 62) دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه اموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی ، با دروس نیز از 12 کمتر نباشد .

تبصره 1: دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت ونمرات آنهادر محاسبه میانگین کل منظور می شود . ولی نمرات دروس پذیرفته نشده بدون احتساب میانگین در کارنامه دانشجو باقی می ماند در این صورت چنانچه میانگین کل واحدهای پذیرفته نشده بدون احتساب میانگین کل واحدهای پذیرفته نشده او کمتر از 12 باشد با تصمیم شورای آموزشی دانشگاه جمعا به عنوان یک نیمسال مشروطی ، برای دانشجو در رشته جدید منظور می شود .

تبصره 2 : در صورتیکه تعداد واحدهای دروس پذیرفته نشده دانشجو ، در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وی سلب کند ، با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود .

ماده 63 ) متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همرا با مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم نماید .

ماده 64 ) چنانچه دانشجو از مقطع کارشناسی پیوسته به مقطع کاردانی تغییر رشته دهد ، حداکثر مدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره کاردانی محاسبه و به ازای هر 20 واحد پذیرفته شده از دانشجو حداکثر یک نیمسال از طول مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود .

تغییر رشته اضطراری

ماده 65) چنانچه دانشجو در دوران تحصیل دچار بیماری یا سانحه ای کردد که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان بهره گیری از کارآرایی حاصل از آنطبق جدول نقص عضو از دست بدهد ، اجازه ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد و می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگری که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد تغییر رشته دهد . در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 58 باستثنای بند 1 معاف خواهد بود .

تبصره : در مواردی که دانشجو در طول دوره تحصیل دچار اختلالات روانی و رفتاری یا بیماری جسمی و نقص عضو مو ثر گردد به نحوی که توانیی ادامه تحصیل در هیچ یک از رشته ها ی گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد می تواند با نظر شورای پزشکی دانشگاه و تائید شورای آموزشی دانشگاه به رشته ای در گروه آزمایشی دیگر که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد پس از کسب موافقت دانشگاه مقصد تغییر رشته دهد .

فصل یازدهم

پذیرش واحدهای درسی

ماده66) معادل سازی وپذیرش دروسی که دانشجو قبلا در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده است با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است:

1-66- دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد.

2-66- دانشگاه قبلی ومدرک تحصیلی آن مورد تایید وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری باشد.

4-66- محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی حداقل 80% اشتراک محتوای داشته ونمره هریک از دروس از12 کمتر نباشد.

تبصره1: معادل سازی دروس تخصصی در مقاطع هم سطح یا از مقاطع بالاتر به پایین تر امکان پذیر است.

تبصره2: معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروههای آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود.

تبصره3: نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در میانگین نیمسال محسوب نمی : شودولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.

تبصره4: به ازاء هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.

 

فصل دوازدهم

فراغت از تحصیل

ماده67 ) میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12 باشد تا دررشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی ، کار شناسی پیوسته ویا کار شناسی نا پیوسته دریافت کند. در صورتی  که میانگین کل نمرات دانشجو از12 کمتر باشد چنانجه از نظر طول مدت تحصیل مانعی نداشته باشد می تواند حداکثر تا 20 واحد درسی از درسهایی راکه با نمره کمتر از 12 قبول شده است در دوره های کاردانی وکار شناسی ناپیوسته ، در یک نیمسال تحصیلی ودر دوره کارشناسی  پیوسته ، در2 نیمسال تحصیلی مجددا انتخاب وآن دروس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید. دراین صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت ودر محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.

تبصره1: درصورتی که0دانشو مطابق مفاد ماده 67 دروس تکراری را اخذ نماید ودر امتحان آن دروس مردود شود ، چناچه پس از احتساب کلیه نمرات قبولی ، ردی وتکراری میانگین کل وی به 12 رسیده باشد ، قبولی قبلی او در آن درس ملاک عمل است و دانشجو می تواند فارغ التحصیل شود. در صورتی  که میانگین کل وی به 12  نر سیده باشد ، چنانچه دانشجوی مقاطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته باشد از تحصیل محروم واخراج میشودودر صورتی که داشجوی مقطع کار شناسی پیوسته باشد دانشجو در آن درس مردود است وعلیرغم این که قبلا در آن درس نمره قبولی کسب نموده  بایستی مجدداآن درس را با رعایت مفاد ماده 67 تکرارنماید.

تیصره2 : دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علیرغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید در صورتی که مقطع تحصیلی اوکاردانی یا کارشناسی  نا پیوسته باشداز تحصیل محروم واخراج می شود و در صورتی که درمقطع کارشناسی پیوسته  باشد براساس ماده 31 و تبصره های ان اقدام میگردد.

 

ماده68) دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از مقاطع کاردانی وکار شناسی ناپیوسته وکار شناسی پیوسته  را طبق برنامه مصوب وبر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.

تبصره1 : تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو روزی است که آخرین نمره درسی ویتوسط استاد به اداره آموز ش دانشکده تحویل میشود.

تبصره2: با توجه به تبصره1 ورعایت دقیق مفاد ماده25 ضرورت دارد هر دانشگاه  در هر نیمسال زمان خاصی را برای اعلام فراغت از تخصیل دانشجویان تعیین ومقدمات آن را فراهم سازد.

تبصره3 : قید کلمه شبانه در مدراک فراغت از تحصیل دانش آموختگان  دوره های شبانه الزامی است.

ماده69 ) این آیین نامه در 12فصل و  69ماده و81 تبصره در بیست وششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23/3/83 مصوب گردید وبرای آن دسته از دانشجویانی که از سال تحصیلی 84 -83 وارد دانشگاهها وموسسات آموزش  عالی می شوند لازم الاجرا است و از این تاریخ به بعد تمام آیین نامه ها ، بخشنامه هاو دستورالعمل مغایر با آن برای این گروه از دانشجویان لغو می شود
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1386-6-29 12:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ