آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی

مصوب بیست وششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

مورخ 23/3/83

آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی در 13 فصل ، 96 ماده و 94 تبصره در بیست وششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23/3/83 به تصویب رسید .

این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الاجرا است و از این تاریخ کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه ، لغو می شود .

 

رای صادره در بیست وششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23/3/83 در مورد آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی صحیح است ، به واحدهای مجری ابلاغ شود .

مورد تایید است مورد تایید است

دکتر محمدرضا صبری دکتر مسعود پزشکیان

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزیر بهداشت،درمان وآموزش پزشکی ورئیس شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب بیست وششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23/3/83 بعد از نظر خواهی گسترده از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی در جلسات متعدد یکساله کمیته تدوین وتفسیر آیین نامه ها ومقررات آموزشی دبیر خانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گرفت و در این باز نگری حداکثر تلاش ممکن در جهت رفع ابهام از مواد و تبصره های مختلف آن وهمچنین استفاده از تمامی نظرات سازنده و مثبت دانشگاه ها صورت گرفته است . با توجه به حجم تغییرات ایجاد شده توصیه می گردد کلیه مفاد این آیین نامه مورد توجه و عنایت ویژه کارشناسان و مسئولین محترم ادارات آموزش دانشگاه ها و دانشکده ها قرار گیرد تا ضمن اجرای دقیق مقررات از تضیع حقوق دانشجویان جلوگیری بعمل آید .

درخاتمه لازم است از همکاری صمیمانه مسئولان آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در ارسال نظرات مفید و سازنده ونیز اعضای کمیته تدوین و تفسیر آیین نامه ها و مقررات آموزشی و کارشناسان این دبیر خانه که با شرکت در جلسات متعدد ، این دبیر خانه را در بازنگری آیین نامه یاری دادند تشکر و قدردانی نمایم ./ب

 دکتر محمد رضا صبری

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

تعاریف تعاریف زیر در آیین نامه های کلیه مقاطع مختلف تحصیلی به صورت یکسان پذیرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استثنا د می باشد و جزء لاینفک آیین نامه بوده و هر نوع تغییر و تفسیر مغایر با آن مجاز نیست .

دانشگاه علوم پزشکی :

موسسه ای است آموزشی ، پژوهشی و خدماتی که علاوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروی انسانی در رده های مختلف گروه پزشکی است ، به انجام آموزش و پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع عمل می نماید .

هر دانشگاه علوم پزشکی از دانشکده پزشکی و حداقل دو دانشکده دیگر تشکیل می شود .

دانشکده علوم پزشکی :

دانشکده علوم پزشکی موسسه آموزشی ، پژوهشی و خدماتی مستقل است که علاوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروی انسانی در رده های مختلف گروه پزشکی است . به انجام آموزش و پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع عمل می نماید .

دانشکده :

دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که حداقل سه گروه اموزشی تشکیل می شود . مانند دانشکده پزشکی ، دانشکده دندانپزشکی ،دانشکده بهداشت .

آموزشکده در گروه پزشکی :

موسسه آموزش عالی است که از تجمع گروههای اموزشی در سطح کاردانی رشته های گروه پزشکی تشکیل می گردد و امکانات وتجهیزات لازم برای ارائه آموزش رشته های تحصیلی در آن دایر است .

موسسه :

موسسه آموزش عالی یک مفهوم عام است که به هریک از مراکز آموزش عالی و پزوهشی که با مجوز رسمی از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شده باشد اطلاق می گردد .

گروه آموزشی :

عهده دار آموزش و پژوهش و یا ارائه خدمات درمانی در ارتباط با یک رشته و یا یک شاخه می باشد . مثل گروه بهداشت ، گروه فیز یلوژی و گروه جراحی .

گروه آزمایشی :

سازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسری ورود به دانشگاهها ،داوطلبان را بر حسب رشته های انتخابی به گروههای خاص تقسیم می کند که هر یک از این گروهها ، گروه آزمایشی نامیده می شود .دوره :

دوره تحصیلی مجموعه دروسی است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در یک رشته که در چارچوب نظام خاص و در یک مدت زمان معین به دانشجو ارائه می شود تا سرانجام به دریافت یکی از مدارک مرسوم دانشگاهی منجر شود ، دوره های تحصیلی درنظام آموزش عالی علوم پزشکی ایران در مقاطع تحصیلی زیر ارائه می شوند .

- کاردانی (فوق دیپلم )

- کارشناسی (لیسانس ) پیوسته و نا پیوسته

- کارشناسی ارشد (فوق لیسانس ) ناپیوسته

- دکتری عمومی

- دکتری تخصصی (ph.D )

- تخصص بالینی (دستیاری )

- فوق تخصص اداره آموزش :

منظور از اداره آموزش یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی ، انتخاب واحد ، انجام امتحانات ، جمع آوری نمرات و اعلام نتایج را بر عهده دارد استاد :

هر عضو هیات علمی که مسئولیت تدریس دروس نظری یا عملی را بر عهده دارد استاد نامیده می شود.رشته :

رشته یکی از شعب فرعی گروههای علمی (علوم پزشکی ، علوم انسانی ، علوم پایه ،فنی مهندسی ، کشاورزی و هنر ) است که از لحاظ موضوع کاملا مشخص واز دیگر موضوعات متمایز بوده وحداقل به یک کارآیی مشخص می انجامد . در دو رشته متمایز دروس مشترک نباید از 30 درصد کل واحدها (بدون احتساب دروس عمومی ) تجاوز کند.گرایش :

هر یک از شعب یک رشته که ناظز بر یک تخصص باشد ، گرایش نامیده می شود . اختلاف دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از 7 درصد کل واحدها کمتر و از 30 درصد کل واحدها (بدون احتساب درو س عمومی ) بیشتر باشد.

 

دروس :

دروس دانشگاهی از لحاظ محتوی ، به دروس عمومی و اختصاصی ( پایه و تخصصی رشته ) و از نظر ارتباط با یکدیگر به دروس پیوسته ( پیش نیاز ) و مستقل و از جنبه لزوم یا عدم لزوم انتخاب به دروس دروس نظری :

دروسی است که در کلاس درس ارائه می شود .

دروس عملی : دروسی است که در کارگاه ، آزمایشگاه و مرکز مهارتهای بالینی یا بخشهای مربوط در دانشکده ارائه می شود .دروس کارآموزی :

دروسی است که در محیط کار واقعی ( بیمارستان ، درمانگاه ،مراکز خدمات درمانی ) و یا در محیط شبیه سازی شده (مرکز مهارتهای بالینی ) برای آموزش مهارتهای عملی ارائه می شود .دروس کارورزی :

دروسی است که در محیط کار واقعی و برای کسب تسلط بر مهارتهای عملی ارائه می شود .

دروس کار آموزی در عرصه : دروسی است که با هدف آموزش مهارتهای عملی در عرصه ارائه خدمات بهداشتی درمانی ارائه می شود .

اجباری و اختیاری و از لحاظ نحوه تعلیم و تدریس ، به دروس نظری ، عملی و نظری-عملی کار اموزی ،کارورزی و کارآموزی در عرصه تقسیم می شود تبصره :

دروسی که به صورت نظری و عملی نوشته می شوند مستقل از یکدیگر تدریس می شوند و هر یک کد جداگانه و نمره جداگانه دارند .

دروسی که به صورت نظری عملی نوشته می شوند یک درس محسوب شده و کد مشترک و نمره مشترک دارند.دروس عمومی :

دروسی است که به منظور توسعه بخشیدن به اطلاعت عمومی دانشجویان و رشد و بینش فرهنگی انان براساس فرهنگ ومعارف و عقاید اسلامی و نیز آشنایی با روشهای علمی عرضه می شود . این دروس برای کلیه دانشجویان تمامی رشته ها های علوم پزشکی در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دوره های دکتری عمومی الزامی است .دروس اختصاصی :

این دروس به دو دسته : دروس پایه و دروس تخصصی رشته به شرح زیر تقسیم می شود :

الف: دروس پایه ، دروسی است که برای آماده نمودن دانشجو ، توسعه اطلاعات و تقویت بنیه وبینش علمی و و درک بهتر دروس تخصصی رشته عرضه می شود .

ب : دروس تخصصی رشته ، دروسی است که صرفا به منظور ایجاد و افزایش کار آیی های علمی و عملی یک رشته تدریس می شود .دروس جبرانی :

در صورتیکه دانشجو دروسی را در مقطع قبل نگذراند باشد موظف است اضافه بر واحد های درسی مقرر به تشخیص گروه آموزشی و مطابق برنامه اموزشی مربوط آن درس را به عنوان دروس جبرانی بگذراند .

دروس اجباری :

دروسی است که فارغ التحصیل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس دیگر قابل تعویض نمی باشد .دروس اختیاری :

دروسی است که با توجه به مقررات و برنامه های آموزشی می توان آنها را از میان مجموعه ای از دروس انتخاب کرد .دروس پیوسته (پیش نیاز ) :

دروسی است که گذراندن آنها برای گرفتن یک درس دیگر ضروری است .

دروس جبرانی یا اجباری می توانند پیش نیاز باشند . دروس اختیاری نمی تواند پیش نیاز باشند.دروس مستقل :

دروسی است که انتخاب آنها منوط به انتخاب یا گذراندن درس یا درسهای دیگر نیست .فصل اول

شرایط ورود و نام نویسی

ماده 1 ) شرایط ورود به دوره دکتری عمومی پزشکی به شرح زیر است :

1-1 پذیرفته شدن در آزمون ورودی

1-2 داشتن گواهینامه پایان دوره متوسط نظام قدیم یا گواهینامه پیش دانشگاهی (نظام جدید ) از داخل یا خارج از کشور مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ( با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه ) یا برابر آموزشهای حوزوی (مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ) .

1-3 مجاز بودن به ادامه تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی .

1-4 برخورداری از سلامت کامل تن و روان برابر ضوابط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

1-5 سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می شود .تبصره 1: چنانچه دا نشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور از سلامت جسمی و روانی لازم برای دوره دکتری عمومی پزشکی برخوردار نباشد ، بر اساس نظر شورای پزشکی دانشگاه ، اجازه تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی را ندارد .تبصره 2 : ارائه تایید به تحصیل دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید درزمان ثبت نام حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی وارائه اصل گواهینامه پایان دوره متوسطه یا اصل گواهینامه دوره پیش دانشگاهی حداکثر تا یک سال بعد از ثبت نام اولیه الزامی است .

تبصره 3 : پرداخت شهریه ، فارغ التحصیلان دوره دکتری عمومی پزشکی را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص معاف نمی کند .ماده 2 ) پذیرفته شدگان آزمون ورودی موظفند در مهلت هایی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه کنند ،عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون ، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .ماده 3 ) دانشجو موظف است در هر نیمسال در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجع کند . عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یک نیمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد .تبصره 1 : در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند، باید دلایل آن حداکثر یکماه قبل از پایان همان نیمسال بصورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد . در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط شورای آموزشی دانشگاه ، آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود .تبصره 2 : دانشجویی که ترک تحصیل نموده چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید .ماده 4 ) دانشجوی دکترای عمومی پزشکی در یک زمان حق نام نویسی و در بیش از یک رشته ودر یک یا جند داشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی را نخواهد داشت . در صورت تخلف به تشخیص کمیته نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی وزارت متبوع از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی محروم وسوابق تحصیلی وی باطل اعلام میشود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد .تبصره : دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان ) از شمول این ماده مستثنی و تابع آیین نامه و ضوابط به خود می باشند .

فصل دوم

نظام آموزشی

ماده 5 ) آموزش دوره دکتری عمومی پزشکی مبتنی برنظام واحدی است .

ماده 6) در نظام واحدی ،ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است .

ماده 7) هر واحد درس ، مقدار میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری 17 ساعت عملی ( یا آزمایشگاهی )34 ساعت ،کار آموزی 51 ساعت و کارورزی 68 ساعت ، در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود .

برنامه دوره دکتری عمومی پزشکی شامل مراحلی به شرح زیر است:

مرحله اول : دروس عمومی و علوم پایه

مرحله دوم : نشانه شناسی و فیزیو پاتولوژی

مرحله سوم : کار آموزی بالینی

مرحله چهارم : کارورزیماده9) در مراحل اول و دوم دوره دکتری عمومی پزشکی ، هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی در صورت ضرورت و داشتن شرایط و امکانات یک دوره تابستانی است . هر نیمسال تحصیلی عبارت از 17 هفته آموزشی و دوره تابستانی برابر 6 هفته آموزشی با رعایت مفاد ماده 7 است .تبصره 1 : طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت 17 هفته و 6 هفته آموزش محسوب نمی شود .تبصره 2: در موارد استثنایی و ضروری شامل وقوع بلایای طبیعی ، عدم امکان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته ، بیماری استاد و مواردی از این قبیل به پیشنهاد دانشکده مربوط و موافقت شورای آموزشی دانشگاه می توان درس یا درسهایی را در مدتی کوتاهتر از 17 هفته جهت کلیه دانشجویانی که آن درس یا درسها را اخذ کرده اند تدریس نمود ، مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در ماده 7 این آیین نامه کمتر نشود و شرکت در کلیه کلاس ها مطابق ساعت هر واحد درسی الزامی است. ماده 10) در دوره بالینی ، (مراحل سوم و چهارم ) هر سال تحصیلی مشتمل بر چند بخش آموزش بالینی و دروس تئوری مربوطه است . تعداد بخشهی دوره بالینی در طول هر سال تحصیلی ، با توجه به مدت زمان لازم برای اموزش هر بخش ، توسط شورای آموزشی دانشگاه تعیین می شود .

ماده 11 ) کلیه دا نشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ،موظفند برنامه درسی و سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.تبصره 1: ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها ، تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره ،روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس انتخاب منابع بر عهده دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی است . بدیهی است منابع جهت امتحانات جامع علوم پایه و جامع پیش کارورزی از طرف وزارت مربوطه متبوع تعیین می شود .تبصره 2 : آن دسته از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی که حداقل سه دوره دکتری عمومی پزشکی فارغ التحصیل داشته اند ، در صورت تایید شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه ها می توانند با توجه به مقتضات و امکانات حداکثر به میزان ده درصد کل واحدهای دوره ، به برنامه مصوب اضافه کنند .ماده 12 ) در پایان مرحله اول ، امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در امتحان جامع شرط ورود به دوره بعدی می باشد .

تبصره 1 : شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه ، قبولی در کلیه درسهای مرحله اول ( درسهای علوم و پایه و در سهای عمومی ) و کسب میانگین کل 12 از این مرحله است . با این حال در شرایطی که دانشجو ، تنها یک درس عمومی باقیمانده داشته باشد ، می تواند در امتحان جامع علوم پایه شرکت کند و در صورت قبولی درس باقیمانده را در دوره بعدی بگذراند ، بدیهی است نمره این درس در میانگین مرحله دوم محاسبه خواهد شد .

تبصره 2 : چنانچه نمرات تعدادی از دروس که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده است در زمان معرفی به آزمون جامع علوم پایه اعلام نشده باشد . دانشجو به صورت مشروط در آزمون شرکت می نماید . در صورتیکه بعد از اعلام نمره ، دانشجو در آن درس مردود شده باشد یا علی رغم قبولی و میانگین کل مرحله اول وی به 12 نرسیده باشد نتیجه آزمون وی کان لم یکن می باشد و آزمون مذکور جزو تعداد دفعات شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس مردودی و همچنین کسب میانگین لازم ، اجازه شرکت در آزمون جامع بعدی را حتی به صورت مشروط نخواهد داشت . ماده 13 ) شرکت در امتحانات جامع علوم پایه ، تا سه نوبت مجاز است . چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی محروم می شود .

تبصره 1: غیبت غیر موجه در امتحان جامع علوم به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب می شود .

تبصره 2 : دانشجویی که به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پایه از ادامه تحصیل در رشته پزشکی محروم می شود می تواند برابر دستورالعمل تغییر رشته دانشجویان دوره های دکتری عمومی پزشکی ودندانپزشکی و دارو سازی که از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی محروم می شوند ، مصوب بیست و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 28/4/82 ، به رشته دیگری در مقاطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته و کاردانی تغییر رشته دهد .

ماده 14) قبولی در کلیه درسهای مرحله دوم و کسب میانگین کل 12 از این مرحله ، شرط ورود به مرحله سوم است .ماده 15 ) کار آموزی بالینی شامل آموزش مراقبتهای بهداشتی درمانی سر پایی در درمانگاهها ، بیمارستانها و مراکز عرضه خدمات بهداشتی درمانی کشود ، آموزش بر بالین بیماران بستری و درسهای نظری است .

تبصره 1 : در طول دوره کارآموزی بر بالین بیماران بستری در بیمارستانها نباید از 50% دوره کار اموزی بیشتر باشد .ماده 16 ) در پایان مرحله سوم آزمون جامع پیش کارورزی برگزار می شود و قبولی در این آزمون شرط ورود به دوره کارورزی است. تبصره 1 : شرط شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی ، قبولی در کلیه درسها و بخشهای مرحله کارآموزی بالینی ، کسب میانگین کل 14 از مرحله سوم و ثبت موضوع پایان نامه می باشد .تبصره 2 : چنانچه نمرات تعدادی از دروس و بخشهایی که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده است در زمان معرفی به آزمون جامع پیش کارورزی اعلام نشده باشد ، دانشجو بصورت مشروط در این آزمون شرکت می نماید . در صورتیکه بعد از اعلام نمره ، دانشجو درآن درس یا بخش مردود باشد یا علی رغم قبولی میانگین کل مرحله اول به نرسیده باشد نتیجه آزمو ن وی کان لم یکن می باشد و آزمون مذکور جزو تعداد دفعات شرکت در آزمون محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس یا بخش مردودی و همچنین کسب میانگین لازم ، اجازه شرکت در آزمون جامع بعدی را حتی بصورت مشروط نخواهد داشت .تبصره 3 : قبول شدگان آزمون جامع پیش کارورزی ، براساس رتبه ای که با توجه به فرمول زیر :

نمره تراز شده آزمون پیش کارورزی بر اساس میانگین + (میانگین سه مرحله اول* 2

3

کسب می کنند ، در انتخاب بخش های موجود ، برای گذراندن مرحله کارورزی ، حق تقدم خواهند داشت .

برای مثال چنانچه میانگین سه مرحله اول دانشجویی 15 و نمره او در آزمون پیش کارورزی 180 از 200 باشد ( نمره تراز شده آزمون پیش کارورزی او بر اساس میانگین 18 می شود ) ، رتبه او بر اساس فرمول بالا ، به صورت زیر محاسبه می شود :

16=18+(2*15)

ماده 17 ) شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی تا سه نوبت مجاز است

تبصره : دانشجویی که به علت مردود شدن در امتحان جامع و پیش کارموزی از ادامه تصیل در رشته پزشکی محروم می شوند ، می توانند براساس دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به یکی از مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی تغییر رشته دهند.ماده 18 ) طول دوره کارورزی 18 ماده می باشد و گذراندن 17 ماه کارورزی طبق برنامه مصوب برای کارورزان الزامی است . دانشجو دانشجو در طول دوره کارورزی می بایست از یک ماه مرخصی استفاده نماید .فصل سوم

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

ماده 19 ) حداقل تعداد واحدهای درسی لازم برای فراغت از تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی ، طبق برنامه مصوب آن دوره در شورای عالی برنامه ریزی است .ماده 20) دانشجو در هر نیمسال تحصیلی در هر یک از مراحل اول و دوم دوره دکتری عمومی پزشکی باید حداقل 12 وحداکثر تا 20 واحد درسی ، انتخاب نماید.

تبصره 1: در آخرین نیمسال تحصیلی در هر یک از مراحل اول و دوم ، دانشجو از رعایت شرط حداقل 12 واحد معاف است .

تبصره 2: در صورتیکه میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیم سال تحصیلی باشد می تواند با نظر استاد راهنما موافقت دانشکده در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی انتخاب کند .

تبصره 3 : در مواردی که دانشجو حداکثر 24 واحد باقیمانده برای گذراندن هریک از مراحل اول و دوم را داشته باشد در صورتیکه در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با تایید دانشکده می تواند کلیه آن واحدها را در آن نیمسال بگذراند .

تبصره 4 : در دوره تابستانی ، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از 6 واحد درسی نمی باشد .ماده 21 ) آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها که نمره خام مواد امتحانی آنها در آزمون ورودی در یک یا چند درس به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرند از حد نصاب یعنی کمتر باشد موظفند حسب نیاز رشته ، دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند به عنوان دروس پیشنیاز دانشگاهی علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب اولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذراند.

تبصره 1 : تعیین نوع درس تعداد واحد ریز مواد ، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده براساس پیشنهاد گروههای آموزشی است.تبصره 2 : ارائه دروس پیشنیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاهها از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در کارنامه دانشجو ، احتساب در میانگین پایان نیمسال و مشروطی و میانگین کل نمرات دانشجو مانند دروس پیش دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است.تبصره 3 : سازمان سنجش آموزش کشور پس از اعلام نتایج آزمون ورودی ، کارنامه پذیرفته شدگان مشتمل بر نمره خام آنها را در هریک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههای ذیربط قرار می دهد .تبصره 4 : به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8 واحد از درس پیشنیاز دانشگاهی را گذرانده باشد حداکثر یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود.ماده 22) حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی 10 سال است که 5 سال اول به طی مراحل اول ودوم آموزش پزشکی و 5 سال باقیمانده به طی مراحل سوم و چهارم آن اختصاص دارد.

تبصره : 1 دانشجویی که بتواند در 4 سال اول دوره آموزش پزشکی از امتحان جامع علوم پایه نمره قبولی کسب کند و یا در مدت 5 سال اول و دوم آموزشی پزشکی را به پایان برساند ، از ادامه تحصیل در رشته پزشکی محروم می شود و در صورتی که میانگین نمرات درسهایی که گذرانیده حداقل 10 باشد می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به رشته دیگری در مقاطع کاردانی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته تغییر رشته بدهد .

تبصره 2 : دوره تحصیلی دانشجویی که نتواند در مدت 3 سال از شروع دوره بالینی به دوره کارورزی راه باید و یا در مدت 5 سال مراحل سوم وچهارم آموزش پزشکی را به پایان برساند ، با تصویب شورای آموزشی دانشگاه حداکثر 12 ماه دیگر قابل تمدید است . مشروط بر آن که مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد .فصل چهارم

حضور و غیاب

ماده 23) حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس و دوره های کارآموزی وکارورزی الزامی است و عدم حضور دانشجو در هریک از جلسات غیبت محسوب می شود .

ماده 24 ) ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از  ، عملی و آزمایشگاهی  ، کارآموزی و کارورزی از  مجموع ساعات آن بخش نباید تجاوز کند ، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس یا بخش صفر محسوب می شود .

تبصره 1 : غیبت تا سقف مشخص شده در ماد ه 24 ، در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارک مستند و تشخیص استاد موجه شناخته شود .نحوه برخورد با غیبت دانشجو ( موجه یا غیر موجه ) بر عهده استاد وبا تایید دانشکده خواهد بود . تبصره 2 : درصورتیکه غیبت دانشجو در هر درس یا بخش ، بیش از میزان تعیین شده در ماده 24 باشد ولی غیبت او با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود آن درس حذف می گردد. در این حال حداقل 12 واحد در نیمسال الزامی نیست ، ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود .ماده 25 ) غیبت غیر موجه در امتحان هر درس یا بخش به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس یا بخش و غیبت موجه در امتحان هر درس یا بخش باعث حذف آن درس یا بخش می گردد. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است .

فصل پنجم

حذف و اضافه

ماده 26 ) دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم تا دو هفته پس از شروع نیمسال ، حداکثر دو درس اخذ شده خود را حذف یا دو درس دیگر اخذ نماید ، یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید ، مشروط بر اینکه تعداد واحدهای اخذ شده وی از حد مقرر در ماده 20 تجاوز نکند .

تبصره 1 : غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد ، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو ( میزان تعیین شده در ماده 24 ) محاسبه و مفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد .

تبصره2 : حذف و اضافه در ترم تابستانی امکان پذیر نیست .

ماده 27 ) در صورت اضطرار ، دانشجو در مراحل اول و دوم آموزش پزشکی می تواند تا 5 هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درسهای نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند ، مشروط بر اینکه اولا غیبت دانشجو در آن درس بیش از مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیا تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود .ماده 28 ) حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال ، حداکثر تا قبل از شروع امتحانا ت پایان آن نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه ، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد . در این صورت آن نیمسال برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد . محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات تحصیل دانشجو به عهده شورای آموزشی دانشگاه است .

تبصره : حذف کلیه دروس اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبل از شروع از شروع امتحانات آن دوره با تایید شورای اموزشی دانشگاه امکان پذیر است .ماده 29 ) حذف و تعویض بخش در هریک از مراحل کار آموزی بالینی و کارورزی در صورت تایید شورای آموزشی دانشکده تنها در مدت زمان تعیین شده توسط آموزش دانشکده مجاز است .فصل ششم

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

ماده 30 ) ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور فعالیت در کلاس ، انجام فعالیتهای آموزشی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد یا اساتید هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است .ماده 31 ) ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در دوره کار آموزی بالینی و کارورزی ، با توجه به موارد زیر انجام می شود :

1-31- رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای ، حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بیماران ، مراجعین و کارکنان بخش

2-31- حضور مرتب و تمام وقت در بخش کلاسهای مربوط و انجام کشیکهای محوله بر اساس برنامه تنظیمی بخش

3-31- دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش از جمله تهیه وتکمیل پرونده بیماران

4-31- افزایش مهارت و بهره گیری دانشجو از دوره های کار آموزی بالینی و کارورزی

5-31- شرکت در امتحان پایانی بخش و کسب نمره لازم ماده 32 ) برگزاری امتحان کتبی در پایان نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم آموزش پزشکی و درسهای نظری دوره کار آموزی بالینی الزامی است .

تبصره : امتحان بخشهای بالینی در دوره های کار آموزی و کارورزی در پایان هر بخش انجام می شود .ماده 33) نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو بر اسا س مفاد مندرج در مواد 30و31 به صورت نمره تعیین می شود ونمره دانشجو در هر درس یا هر بخش بصورت عددی بین صفر تا بیست مشخص می شود .ماده 34) حداقل نمره قبولی در درسهای مرحله اول و دوم آموزش پزشکی 10 و حداقل میانگین کل هر یک از این مراحل 12 می باشد . حداقل نمره فبولی در هر یک از درسهای نظری مرحله کار آموزی تالینی و غشهای مربوط یک از این مراحل 14 می باشد . دانشجویی که در هریک از درسها یا بخشها حداقل نمره قبولی را کسب ننماید در اولین فرصت معین موظف به انتخاب مجدد آن درس یا بخش است . با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود .

تبصره : هر یک از دروس نظری و عملی نمره مستقل دارند ، اما نمره دروس نظری عملی که یک درس محسوب می شوند معدل دو قسمت نظری و عملی و با توجه به ضرایب هر کدام است . در صورتیکه معدل دو قسمت نظری و عملی به 10 نرسد و یا نمره یکی از آنها از 8 کمتر باشد هر چند معدل به 10 رسیده باشد ، هر دو قسمت باید مجددا تکرار شود .

ماده 35 ) استاد و یا اساتید هر درس یا هر بخش موظفند گزارش نمره نهایی دانشجو در آن درس یا بخش را حداکثر ظرف ده روز پس از برگزاری امتحان آن درس ، به آموزش دانشکده تسلیم نمایند .

تبصره : پس از اعلام نمره توسط آموزش ، دانشجو می تواند حداکثر تا 3 روز پس از اعلام نتایج اعتراضات خود را کتبا به آموزش دانشکده اعلام کند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد .ماده 36 ) اداره آموزش دانشکده یا واحد ذیربط در هر دانشگاه موظف است نمرات نهایی را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید

تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است .

ماده 37) در پایان هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم ، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان هر یک از مراحل دوره دکتری عمومی پزشکی نیز میانگین کل نمرات دانشجو در آن مرحله محاسبه ودر میانگین کل مرحله محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود .

تبصره 1: برای مخاسبه میانگین نمرات ، تعداد واحدهای هر درس یا بخش در نمره آن درس یا بخش ضرب می شود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است ، تقسیم می شود .

تبصره 2 : دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود ، نمرات درسهایی که دانشجو در دوره تابستانی می گذراند تنها در محاسبه میانگین کل مرحله مربوط مخسوب می شود .

ماده 38 ) میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیم سال از مراحل اول و دوم آموزش پزشکی نباسد از 12 کمتر باشد در غیر اینصورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .

تبصره 1 : در مواردی که تعداد واحدهای ارائه شده توسط دانشگاه کمتر از 12 واحد باشد آن نیمسال جزوء سنوات تحصیلی محسوب نحواهد شد و لیکن در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد. در مواردی که به علت مشکلات دانشجو یا نیمسال آخر در هر یک ازمراحل آموزش پزشکی تعداد واحدها کمتر از 12 واحد باشد ، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد .

تبصره 2 : دانشگاه موظف است موضوع مشروط بوذن نام نویسی دانشجو را هر بار کتبا به وی و اولیاء او اطلاع دهد ویک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط کند . با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر ، مانع از اجرای مقررات نخواهد بود .

ماده 39 ) دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال آخر در هر یک از مراحل اول و دوم آموزش پزشکی ، حق انتحاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد .

تبصره: در موارد استثنایی آخر تحصیلی در هر یک از مراحل اول و دوم آموزش پزشکی با توجه به تعداد واحد باقی مانده سوابق تحصیلی دانشجو ، تصمیم گیری در خصوص ارائه بیش از 14 واحد درسی به دانشجوی مشروط به عهدا شورای آموزشی دانشگاه است . در هر صورت این تعداد بیش از 20 واحد نباید باشد .

ماده 40 ) دانشجویی که در مراحل اول و دوم آموزش پزشکی برای 3 نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب مشروط شود ، از ادامه تحصیل محروم می شود و چانچه میانگین کل واحدهایی که گذرانیده حداقل 10 باشد ، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به رشته دیگری در مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی نا پیوسته تغییر رشته دهد .

ماده 41 ) میانگین کل نمرات دانشجو در پایان هر یک از مراحل اول و دوم پزشکی نباید از 12 و میانگین کل نمرات دانشجو در پایان هر یک از مراحل سوم وچهارم پزشکی نباید از 14 کمتر باشد ، دانشجویی که در پایان هریک از مراحل مذکور دارای میانگین کل کمتر از حد تعیین شده باشد ، در صورتیکه مذت مجاز تحصیل وی در آن مرحله به پایان نرسیده باشد ، می تواند درسها یا بخشهایی را که ذر آنها حسب مورد نمره کمتر از 12 یا 14 آورده است ، تکرار کنذ . در غیر این صورت حق ورود به مرحله بعدی و یا فراعت از تحصیل را نخواهد داشت . بدیهی است که نمرات دروس تکراری اضافه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او محسوب خواهد شد .

تبصره : در صورتیکه دانشجو درسها یا بخشهای با نمرات کمتر از 14 را جهت جبران کمبوذ میانگین هر یک از مراحل سوم وچهارم دوره دکتری عمومی و پزشکی تکرار نموده و نمرات بالاتر از 14 کسب کرده و لیکن کمبود میانگین کل آن مرحله جبران نشده باشد ، ضمن رعایت سایر مقررات آموزشی می تواند مجددا همان درسها و بخشها را علیرغم داشتن نمره بالاتر از 14 تکرار نماید تا کمبود میانگین مرحله مربوطه جبران شود . بدیهی است که نمرات درسهای تکراری اضافه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت در میانگین کل مرحله مربوطه محسوب خواهد شد .

تبصره 2 : در صورتیکه دانشجویی ، تعدادی از درسها یا بخشهایی را که در آن ها حسب مورد نمره کمتر از 12 یا 14 آورده ، جهت جبران میانگین کل هر یک از مراحل دوره دکتری عمومی وپزشکی تکرار نماید و در درس یا بخش تکراری مردود شود ، چنانچه پس از احتساب کلیه نمرات مردودی ، ردی و تکراری میانگین کل مر حله مر بو ط به حد نصاب رسیده باشد ، قبولی قبلی او در آن درس یا بخش ملاک عمل است و دانشجو می تواند وارد مرحله بعدی شود و در صورتی که میانگین کل مرحله مربوط به حد نصاب نرسیده باشد دانشجو در آن درس یا بخش مردود است و علیرغم اینکه قبلا نمره قبولی کسب نموده بایستی مجددا آن درس یا بخش را تکرار نماید .

تبصره3: دانشجویی که نتواند یا نخواهد از فرصت مذکور در این ماده استفاده کند،یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل خود را جبران نماید چنانچه مبانگین کل واحد های که گذرانیده است حداقل 10 باشد ، می تواد بنابر دستور العمل مندرج در تبصره 2ماده 13 به رشته دیگری در مقاطع کار دانی و کار شناسی پیوسته یا نا پیوسته تغییر رشته دهد .

ماده 42) دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد ، از ادامه تحصیل محروم می شود، در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است ، می تواند برای تحصیل مجدد در آزمون سراسری به غیر از رشته قبلی خود ادامه تحصیل دهد دانشگاه پذیرنده می تواند واحد هایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است ، با بر نامه رشته جدید تطبیق داده و مطابق مقررات مربوط بعضی یا تمام آنها را بپذیرد

فصل هفتم

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

ماده43) دانشجو پس ازگذراندن یک نیمسال تحصیلی می تواند در طول مراحل اول و دوم آمو زش پزشکی حداکثر 2 نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب و در هر یک از مراحل کار آموزی بالینی و کارورزی حداکثر تا سقف 6 ماه متوالی با احتساب در سنوات از مر خصی تحصیلی استفاده نماید .

تبصره 1: موافقت با مر خصی تحصیلی دانشجو در نیمسال اول با شورای آموزشی دانشگاه می باشد .

تبصره 2: مدت مر خصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مر حله محسوب می شود .

تبصره 3: دانشجو در مر حله کارورزی می بایست از یک ماه مرخصی استفاده نماید .

ماده 44) تقاضای مر خصی تحصیلی باید به صورت کتبی ،حداقل دو هفته قبل ا شروع نام نویسی هر نیمسال برای هر یک ز مراحل اول و دوم و حداقل دو هفته قبل از شروع هر بخش برای هر یک از مراحل سوم و چهارم ، توسط دانشجو به اداره آمو رش دانشگاه تسلیم گردد.

تبصره 1: چنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود ، تصمیم گیری به عهده شورای دانشگاه است .

تبصره2: اداره آمو زش دانشگاه مو ظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل ار اتمام مهلت نام نویسی ، موافقت با در خواست دانشجو را کتبا به وی ابلاغ کند .

تبصره3: عواقب ناشی از مر خصی تحصیلی بر عهده دانشجو می باشد .

ماده 45) دانشجو یان زن بار دار شاغل به تحصیل می تواند با رعایت سایر ضوا بط و مقررات از یک نیمسال مر خصی زایمان ، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند.

ماده46) دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه آنها به تایید شورای پزشکی و شورای آموزشی دانشگاه رسیده باشد می توا ند از حداکثریک نیمسال مر خصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفده نمایند.

ماده47) دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید در خواست انصراف خو را شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید . در این صورت دانشجو مجاز است فقط برای یک بار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال ، تقاضای انصراف خودرا پس بگیرد ،پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر خواهد شد و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد .

تبصره : دانشجوی منصرف ا ز تحصیل چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید

 

 فصل هشتم

انتقال و جابجایی

ماده48) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است .ماده 49) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است :

1-49- ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدا ء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلا مانع باشد .

2-49 متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی فرد را در دانشگاه مبداء گذارنده باشد

3-49- واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد ، حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد .

4-49- میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل 12 باشد.

5-49-نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد .

تبصره : انتقال محل تحصیل دانشجویی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند ، با رعایت شرایط ماده 49 و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیر است .ماده 50 ) در موارد زیر انتقال دانشجو به محل سکونت دائم خانواده ، خارج از شرایط مذکور در ماده 49 ( به استثنای شرط 1 ) انجام می شود :

1-50- شهادت ، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو ، به طوریکه وی به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه قادر به ادامه زندگی بطور مستقل نباشد .

3-50- ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تایید مراجع ذیربط .

تبصره 1: هریک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد .

تبصره 2 : برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او باید به مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.

تبصره 3 : در موارد استثنایی ، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و همسر او نیز در شهرستان دانشجو باشد ، اگر رشته تحصیلی دختر ، در شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشد همسر او می تواند به تهران منتقل شود .

تبصره4: صحت هر یک از موارد مذکور باید به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد .

ماده51) انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز ء در موارد مذکور در ماده 50

ماده 52 ) انتقال از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبداء و مقصد ، با رعایت ضوابط مربوط بلا مانع است .ماده 53) انتقال فرزندان اعضاء هیات علمی تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد .ماده 54 ) انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور ، تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد .ماده 55) دانشجوی متقاضی انتقال باید در خواست انتقال خود را کتبا با ذکر مورد ، حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدا ء تسلیم کند .ماده 56 ) دانشگاه مبداء ، در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط ، موظف است حداکثر ظرف یک هفته ، موافقت خود را به همراه درخواست وریز نمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال نماید و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبداء اعلام دارد .

تبصره : در صورت موافقت با انتقال ، کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع می شود .ماده 57) در صورت انتقال ، واحدهای گذارنده شده دانشجو که نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 12 و بیشتر از 10 است بر عهده دانشگاه مقصد است . در هر حال عذم پذیرش واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقی مانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد .

تبصره 1 :تمام نمرات درسی دانشجو مبدا اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی ، عینا در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او محاسبه می شود .

تبصره 2: عدم پذیرش دروس با نمره کمتر از 12 مربوط به مرحله ای است که دانشجو به هنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصیل است و به مراحل قبلی تسری ندارد .ماده 58 ) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود ودر آن مدرک ، تعداد واحدهای گذزانده شده دانشجو و مجموع واحدهای اخذ شده در دانشگاههای مبداء ومقصد با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود .ماده 59 ) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل فقط برای یک بار مجاز است .جابجایی

ماده 60) جابجایی دو دانشجو با موافقت دانشگاههای مبدا ء و مقصد ، پس از گذراندن حداقل یک نیم سال و در صورت احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل برای یک بار بلامانع است .

1-60- ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههای در دانشگاههای مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد

2-60- نمره آزمون ورودی متقاضیان در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در رشته وسهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

تبصره 1: برای جابجایی دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند ، کسب موافقت دستگاه اجرایی ذیربط علاوه بر شرایط مذکور الزامی است .

تبصره 2 : مدرک فراغت از تحصیل دانشجویانی که جابجا شده اند ، توسط دانشگاه مقصد صادر خواهد شد .ماده 61) دانشجوی متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجایی را از دانشگاه محل تحصیل خود دریافت وتکمیل نموده ودر فاصله پانزدهم الی پایان تیر ماه هر سال به آموزش دانشگاه مبداء تسلیم کند .

تبصره 1 : دانشجوی متقاضی جابجایی منحصرا می تواندیک دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب کند .

تبصره 2 : تقاضای جابجایی دانشجویانی که یک بار منتقل یا جابجا شده اند پذیرفته نخواهد شد ما ده 62 ) دانشگاهها پس از انقضای مهلت تعیین شده نسبت به بررسی تقاضاهای رسیده اقدام و حسب مورد یک نسخه از تقاضاهای تایید شده را به همراه شرح واحدهایی که متقاضیان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال می دارند.

تبصره : جابجایی منحصرا یک بار در سال صورت خواهد گرفت . تقاضاهای جابجایی بایستی حداکثر تا پایان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد .

ماده 63) از ابتدای شهریور ماه هر سال تحصیلی ، تقاضاهای رسیده در شورای آموزشی یا کمیته منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار می گیرد ونتایج تصمیمات متخذه قبل از شروع نام نویسی بر اساس تقویم دانشگاهی توسط معاون آموزشی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبدا و از آن طریق به دانشجویان ذینفع اعلام می گردد .

تبصره : جابجایی دانشجویان متقاضی پس از تصویب شورای آموزشی یا کمیته منتخب آن شورا امری است قطعی و برای طرفین لازم الاجرا است.فصل نهم

دانشجوی میهمان

ماده64) در مواردی که دانشجو ، بطور موقت نا گزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد ، می تواند با توافق دانشگا ههای مبداء و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان ، محل تحصیل خود را بطور موقت برای مدت معین تغییر دهد .تبصره: میهمانی از دوره های روزانه به شبانه ، از دانشگاههای حضوری به غیر حضوری ،از دانشگاههای دولتی به غیر دولتی و بر عکس ممنوع است .ماده 65) میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه ، مشروط به این است که دانشجو حداقل دو نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد .ماده66) میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد به شرط آن تعداد واحد های درسی مذکور از 10 واحد کمتر باشد و جمع واحدهای درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نیمسال از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر نشود بلا مانع است .

تبصره : انتخاب واحد دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت بایستی با اطلاع گروه آموزشی مربوط در دانشگاه مبداء و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد .

ماده 67) تعداد واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان (تک درس یا تمام وقت )، در یک یا چند دانشگاه می گذراند نباید از 40 درصد کل واحدهایی دوره تجاوز نماید .

تبصره 1: واحدهایی که دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد می گذراند عینا در کارنامه او در دانشگاه مبدا ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور می گردد .

تبصره 2 : خداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد 12 می باشد . واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 12 گذرانده است باید مجددا بگذراند .

ماده 68 ) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبداء صادر می شود .

 

 

 

فصل دهم

تغییر رشته

ماده 69) دانشجوی دوره دکتری عمومی پزشکی در طول دوران تحصیل خود می تواند در صورت شرایط زیر و موافقت دانشگاه ذیربط به رشته دیگری تغییر رشته دهد :

1-69-ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد .

2-69- حداقل و حداکثر کل واحدهای دوره را گذارنده باشد .

3-69- نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در سهمیه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد کمتر نباشد .

4-69- با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل ، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز دررشته جدید را داشته باشد .

تبصره1: تغییررشته دانشجویانی که از ادامه تحصیل در رشته پزشکی محروم می شوند ، بر اساس دستورالعمل مندرج در تبصره 2 و ماده 13 صورت می گیرد .

تبصره2: تغییررشته دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند ، رعایت کلیه شرایط این ماده واعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیر است .

تبصره 3: تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است ، موکول به احراز شرایط مربوط است .

تبصره 4: دانشجو در طول تحصیل خود تنها برای یک بار می تواند تغییر رشته بدهد به استثنای مشمولین مندرج در تبصره 1 همین ماده .

ماده 70) تغییررشته باید در مقاطع تحصیلی هم سطح صورت گیرد در غیر این صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر با رعایت مقررات ماده 69 امکان پذیر است .

ماده 71) در صورت موافقت با تغییر رشته ، دانشجو موظف است در اولین نیمسال تحصیلی پس از موافقت در رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید . پس از موافقت در رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید . پس از ثبت نام ، اجازه بازگشت به رشته قبلی را ندارد .

تبصره1:دانشجو تا قبل از ثبت نام دررشته جدید تابع مقررات آموزشی رشته قبلی می باشد .

تبصره2: اقدام نکردن دانشجو برای ثبت نام در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود .

ماده72) درصورتیکه دانشجو هم زمان دارای شرایط انتقال وهمچنین شرایط تغییررشته توام با انتقال بلامانع است .

تبصره : تغییررشته توام با انتقال از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به ورازت علوم ، تحقیفات و فناوری و برعکس در صورت داشتن شرایط تغییررشته بلامانع است.

ماده73) دروسی که دانشجو دررشته قبلی گذرانده است ، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط درسهایی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید حداقل 80% اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن درسها نیز از 12 کمتر نباشد.

تبصره 1 ): دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت ونمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور میگردد، ولی نمرات درسهای پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین در کارنامه دانشجو باقی میماند. در این صورت چنانچه میانگین کل واحدهای پذیرفته نشده او کمتر از 12 باشد با تصمیم شورای آموزشی دانشگاه جمعا به عنوان یک نیمسال مشروطی در سابقه تحصیلی دانشجو در رشته جدید منظور خواهد شد.

تبصره2: در صورتی که تعداد واحدهای درسهای پذیرفته نشده دانشجو ، در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وی سلب کند، با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود.

ماده74) متقاضی تغییر رشته باید در خواست خودرا به همراه مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم کند.

ماده 75) چنانچه دانشحو در دوران تحصیل ، دچار بیماری یا سانحه ای گرددکه به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه و تایید شورای آموزشی دانشگاه توانایی ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی ویا امکان بهره گیری از کارآیی حاصل از آن را از دست بدهد ، اجازه ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی راندارد و میتواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگری که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد تغییر رشته دهد، در این حال دانشجو از رعایت مقررات ماده 69 ( به استثنای بند یک ) معاف خواهد بود.

تبصره : در مواردی که دانشجو ، در طول تحصیل دچار اختلالات روانی و رفتاری یا بیماری جسمی و نقص عضو موثر گردد به نحوی که توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک از رشته های گروه آ زمایشی مربوط را نداشته باشد، می تواند با نظر شورای آموزشی دانشگاه به رشته ای در گروه آ زمایشی دیگر پس از موافقت دانشگاه مقصد تغییر رشته دهد.

فصل یازدهم

پذیرش واحدهای درسی

ماده76) معادل سازی دروسی که دانشجو قبلا در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده است با رعایت شرایط زیر مجاز است :

1-76- دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آ زمون ورودی رشته جدید باشد.

2-76- دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد.

3-76- محتوای آموزشی درسهای گذرانده شده با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی ذیر بط حداقل80% اشتراک محتوایی داشته ونمره هر یک از دروس از 12 کمتر نباشد.

4-76- تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ویا وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری باشد.

تبصره1: معادل سازی دروس در مقاطع هم سطح یا از مقاطع بالاتر به پایین تر امکان پذیر است.

تبصره2: معادل سازی وپذیرفتن درسها توسط گروههای آموزشی ذیر بط در دانشگاه پذیرنده انجام میشود.

ماده77) نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.

تبصره : به ازای هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو ، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته میشود.

فصل دوازدهم

پایان نامه

ماده78) پایان نامه بخشی از دوره دکتری عمومی پزشکی است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد.ماده 79) دانشجویان دوره دکتری عمومی پزشکی می بایست از شزوع دوره کار آموزی تا قبل از شرکت در امتحان جامع پیش کار ورزی موضوع پایان نامه خود را انتخاب وبه ثبت برسانند.

تبصره : دانشجویان دوره دکتری عمومی پزشکی چنانچه موضوع پایان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرسانند ، تا زمان ثبت موضوع پایان نامه مجاز به شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی نمی باشد.ماده80) استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما و تایید گروه آ موزشی مربوطه وتصویب شورای پژ وهشی دانشکده مربوطه تعیین میگردد.

تبصره1: رتبه استاد راهنما حداقل استادیاری است. در مواردی استثنایی با تایید شورای پژوهشی دانشکده می توان از اعضای هیات علمی مربی نیز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود.

تبصره2: در موارد خاص وبا تصویب شورای پژوهشی دانشکده وبه منظور انجام تحقیقات بین بخشی دانشجو می تواند بیش از یک استاد راهنما داشته باشد.ماده 81) در صورت لزوم به پیشنهاد استاد راهنما یک نفر از اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان بر جسته پس ار تایید شورای پژوهشی دانشکده به عنوان استاد مشاور تعیین می شود.

تبصره: سقف تعداد پایان نامه های دوره دکتری عمومی پزشکی که به طور هزمان توسط هر استاد راهنما هدایت می شوند از فرمول تقسیم تعداد کل دانشجویان ورودی در هر سال به تعداد کل اعضای هیات علمی دانشکده مربوطه ضرب در عدد 2 بدست می آید . در دانشکده هایی که تعداد اعضا هیات علمی زیاد است وبا فرمول فوق سقف پایان نامه هر عضو هیات علمی عدد کمی خواهد شد، هر عضو هیات علمی بر اساس مرتبه دانشگاهی وی وبا تصویب شورای پژهشی دانشکده ، حداکثر3 پایان نامه دانشجویان با سال ورودی یکسان رابه طور هم زمان می تواند راهنمایی نماید.ماده82) انتخاب موضوع پایان نامه بایستی با هدایت استاد راهنما باشدماده83) موضوع پایان نامه نباید تکراری باشد به این معنا که پایان نامه با عنوان مشابه یا متفاوت ولی محتوای یکسان در5 سال اخیر در دانشگاه ذیربط گرفته نشده باشد.

تبصره : در موارد خاص وبا نظر شورای پژوهشی دانشکده ،در موضو عاتی که ممکن است نیاز به تحقیق مجدد در کمتر از فاصله زمانی فوق باشد ، اخذ پایان نامه با عنوان و محتوای مشابه بلا مانع است.ماده84) هر دانشجو باید یک موضوع را بعنوان پایان نامه انتخاب نماید.

تبصره: انتخاب موضوع پایان نامه توسط گروهی ازدانشجویان ( حداکثر 3 نفر ) پس از تایید استاد راهنما و تصویب شورای پژوهشی دانشکده به شرط رعایت موارد ذیل مجاز می باشد.

الف: حجم و اهمیت موضوع تحقیق با تعداد دانشجویان تناسب داشته باشد.

ب : تقسیم بندی موضوع تحقیق به گونه ای باشد که هر یک از دانشجویان ذیربط بتوانند انجام بخش مستقلی از پایان نامه را عهده دار شوند.ماده85) جهت ثبت موضوع پایان نامه باید مراحل ذیل طی شود.

الف: انتخاب موضوع پایان نامه توسط معاونت پژوهشی دانشکده.

ج) تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه در گروه آموزشی مربوطه

د) ارائه طرح پیشنهادی پایان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشی دانشکده جهت تصویب در شورای پژوهشی دانشکده

ه : ابلاغ مصوبه شورای پژوهشی دانشکده به استاد راهنما جهت شروع پایان نامه

تبصره: فاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع آن نباید کمتر از یکسال باشد .

ماده86) هر پایان نامه حاوی موارد زیر باشد :

الف : چکیده به زبان فارسی و انگلیسی ( اهمیت و زمینه کار ، موادو روش ، نتایج و نتیجه گیری )

ب : مقدمه ( دلایل اهمیت موضوع پژوهش ، اطلاعات کلی در زمینه پژوهش و اهداف پژوهش )

ج : بررسی متون

د: روش کار ( نوع پژوهش ، محیط و مواد پژوهش ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ، روش جمع آوری اطلاعات ، روش تجزیه وتحلیل داده ها و انواع آزمون آماری و مراحل انجام کار )

ز: نتایج ( استفاده از آزمون آماری ،جداول، نمودارها وبیان نتایج )

و: بحث و نتیجه گیری ( بررسی نتایج حاصله ، مقایسه نتایج با سایر مطالعات ، بررسی علت تفاوت نتایج پژوهش با سایر مطالعات ، بررسی نقایص و محدودیت های پژوهش ، نتیجه گیری نهایی و ارائه پیشنهادات)

ه : مراجع

ماده 87 ) نگارش پایان نامه به زبان انگلیسی بلامانع می باشد ولی لازم است علاوه بر چکیده به زبان انگلیسی چکیده به زبان فارسی نیز داشته باشد.

ماده88 ) هیات داوران که مسئولیت تصمیم گیری نهایی در مورد پایان نامه ها را بر عهده دارند از اعضای زیر تشکیل می شود:

1. استاد راهنما

2. استاد مشاور ( در صورت وجود)

3. نماینده شورای پژوهشی دانشکده

4. نماینده گروه آموزشی مرتبط با پایان نامه

5. یک عضو از اعضای هیات علمی یا محققان ، متخصصان وصاحب نظران به انتخاب گروه آموزشی مربوطه

تبصره : مرتبه علمی استا د راهنما و اعضای هیات علمی باید حداقل استاد یاری باشد، در شرایط خاص پس از تایید شورای پژوهشی دانشکده می تواند مربی باشد. در خصوص محققان و متحصصان و صاحب نظران داشتن مدرک دکترای تخصصی الزامی است.

ماده 89) ارزشیابی پایان نامه ها توسط هیات داوران در مقیاس نمره گذاری از صفر تا بیست صورت می گیرد و با توجه به نمرات مربوط به چهاردرجه به شرح ذیل متمایزمی شوند.

. عالی پایان نامه های با نمره 19تا 20

. بسیار خوب پایان نامه های با نمره 17تا 99/18

. خوب پایان نامه های با نمره 14 تا 99/16

. غیر قابل قبول پایان نامه های با نمره کمتر از 14

تبصره :پا یان نامه هایی می توانند درجه عالی را کسب نمایند که تحقیقاتی بود ه ویا در یکی ازمجلات علمی معتبر داخل یا خارج از کشور بصورت مقاله چاپ شده ویا اخذ پذیرش چاپ را در این مجلات ارائه نمایند. بدیهی است که ارائه مقاله ویا اخذ پذیرش چاپ مقالات باید قبل از دفاع از پایان نامه وتعیین نمره نهایی صورت گیرد.

ماده90) کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می باشند چنانچه دانشجو در چهار چوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خود دفاع ونمره قبولی کسب نماید، علی رغم اینکه کلیه واحد های درسی دوره آموزشی مر بوطه را با موفقیت گذرانده باشد ، اخراج خواهد شد .

ماده 91) تعداد واحد ها و نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ثبت و دانشجو از رعایت حداکثر واحد های مجاز درآخرین نیمسال تحصیلی معاف است .

 ماده 92) زمان فارغ تحصیلی دانشجو ، زمانی است که تمامی واحد های درسی خود را از جمله پا یان نامه را گذرانده باشد ( هر کدام که مو خر باشد .)

ماده 93) کلیه حقوق مکتسب از پا یان نامه متعلق به دانشگاه است .

ماده 94) یک نسخه از خلا صه هر پایان نامه می بایست به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع جهت بهره برداری و اطلاع رسانی به دیگر مراکز ارسال گردد.

 فصل سیز دهم

فراغت از تحصیل

ماده 95) دانشجویی که کلیه واحد های درسی و مراحل آمو زشی دوره دکتری عمومی پز شکی و پایان نامه را طبق بر نامه مصوب بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد فارغ تحصیل دوره دکتری عمومی پز شکی شناخته می شود .

ماده 96) این آیین نامه در 13فصل ،96ماده و 94تبصره در بیست و ششمین جلسه شورای عالی بر نامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23/3/83 به تصویب رسید و از ابتدای سال تحصیلی 1384-1383 برای آن دسته از دانشجو یانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شو ند لازم الاجراست و از تاریخ اجرا کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های قبلی مغایر با آن برای این دسته از دانشجو یان لغو می شود .

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1386-6-18 13:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ